Dịch vụ Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

 Tư vấn trước khi Đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích:

- Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế/Giải pháp hữu ích ;
- Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
- Tư vấn Tra cứu Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng Sáng chế/Giải pháp hữu ích theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo, hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau:
Bản mô tả Sáng chế/Giải pháp hữu ích (theo mẫu)

· Yêu cầu bảo hộ;
· Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một bản;

· Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

· Thông tin người nộp đơn;

· Thông tin của tác giả;

· Bản sao đơn đầu tiên;

· Giấy uỷ quyền của Quý Khách hàng cho chúng tôi thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục.

Đại diện thực hiện các thủ tục:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;

- Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;
- Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- Tiếp nhận và chuyển Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
Thời gian xem xét Đơn Đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

+ Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Hỗ trợ sau khi Đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích:
- Tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
;
- Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang