Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015 - Thư viện pháp luật

thuvienphapluat.vn/.../Luat-Mat-tran-to-quoc-Viet-Nam-2015-282378.as...
 
09-06-2015 - Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015,LUAT 75 2015,QUOC HOI,LUAT MAT TRAN TO QUOC VIET NAM 2015,LUAT MAT TRAN TO QUOC VIET ...

>>Xem tiếp

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ ...

vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=23245
30-09-1992 - Số: 50/2001/-CP ... Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định ... Khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, cơ quan nhà nước có .... Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc sử ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang