Luật tài nguyên nước 2012

Luật Tài nguyên nước - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=27801
 
Số: 17/2012/QH13 ... Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, ... Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang